Οι διαταραχές της ομιλίας αναφέρονται σε μια σειρά δυσκολιών παραγωγής των ήχων και των φωνημάτων καθώς και σε προβλήματα σχετικά με την ποιότητα της φωνής, του ρυθμού και της ροής της ομιλίας (τραυλισμός) ή σε έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω δυσκολιών. Οι δυσκολίες παραγωγής των ήχων και φωνημάτων αφορούν στην αδυναμία άρθρωσης φωνημάτων (το παιδί λέει “νεγό” αντί για “νερό” ) και στην παραγωγή λανθασμένων φωνημάτων στην αυθόρμητη ομιλία (λέει “βέντρο” αντί για “δέντρο ́ ̈).