ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Στα πλαίσια του Κέντρου αναπτύσσεται το Συστημικό Ινστιτούτο εκπαίδευσης το οποίο παρέχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση στη Συστημική Συμβουλευτική”.

Η σχολή μας είναι το μοναδικό ιδιωτικό κέντρο σπουδών στη Θεσσαλία & στη Στερεά Ελλάδα, που οργανώνει τριετές επαγγελματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας (Συστημική-Οικογενειακή Συμβουλευτική), με πιστοποίηση από την «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής».

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να εργαστούν ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας». Συγκεκριμένα πέρα από τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν από το βασικό τους πτυχίο, οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν άμεσα στην «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής», γεγονός που τους επιτρέπει, μέσω του Εμπορικού Επιμελητηρίου, να κάνουν έναρξη επιτηδεύματος στην εφορία ως «Σύμβουλοι Ψυχικής Υγείας». Με ενέργειές της, η «Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής» έχει ουσιαστικά συντελέσει στην κατοχύρωση του επαγγέλματος του «Συμβούλου Ψυχικής Υγείας» και τη δημιουργία –για πρώτη φορά– κωδικού του «Συμβούλου Ψυχικής Υγείας» στο Εμπορικό Επιμελητήριο με την εγγραφή της «Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής» σε αυτό, με αριθμό μητρώου 85141802.

ΣΚΟΠΟΣ

Η εκπαίδευση προσανατολίζεται στη συστημική προσέγγιση και αναφέρεται κυρίως στην οικογενειακή συμβουλευτική και θεραπεία. Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στην ατομική συμβουλευτική και θεραπεία, στη θεραπεία οικογένειας, ζευγαριού, ομάδας, καθώς και άλλων συστημάτων, όπως το σχολείο, οι επιχειρήσεις, κλπ.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιχειρεί να παρέχει στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας μια ολοκληρωμένη εξειδίκευση στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας με εργαλείο τη συστημική προσέγγιση. Μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον μάθησης και εκπαίδευσης οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύξουν νέες γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες στην εφαρμογή της συστημικής συμβουλευτικής στην κλινική πράξη.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του κέντρου είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ) από όπου και είναι εγκεκριμένο.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, κ.ά.) που ενδιαφέρονται να ασκήσουν τη συστημική συμβουλευτική. Ενδιαφερόμενοι που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα υπό προϋποθέσεις: π.χ. να έχουν κάνει σπουδές σε κάποιο ανθρωπιστικό ή ψυχοκοινωνικό επάγγελμα, να εργάζονται ήδη στο χώρο της ψυχικής υγείας, να έχουν κάνει σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές. Οι αιτήσεις αυτές αξιολογούνται κατά περίπτωση.

ΔΟΜΗ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές και λειτουργεί στο πλαίσιο που προτείνει η Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και  είναι κατανεμημένο ως εξής:

1. 100 ώρες εκπαίδευσης σε πρόγραμμα εισαγωγής στην Συμβουλευτική

2. 300 έως 600 ώρες εκπαίδευσης στην Συστημική Συμβουλευτική

3. 160 ώρες εποπτευόμενη άσκηση της Συμβουλευτικής

4. 50 ώρες εποπτείας

5. 150 ώρες προσωπικής ανάπτυξης-θεραπείας με βάση την Συστημική θεωρία.

 

Διεξαγωγή μαθημάτων

Το πρώτο και το δεύτερο έτος σπουδών η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη (17:00-19:15), και 10 Σάββατα ετησίως (10:00-18:00).

Το τρίτο έτος σπουδών η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται για 10 Σάββατα (10:00 – 18:00) και 10 Τετάρτες (17:00 – 19:15)

(το πρόγραμμα δύναται να προσαρμοστεί στις ανάγκες των σπουδαστών)

 

Η έναρξη του 2ου Κύκλου Εκπαίδευσης θα γίνει στις 1 Οκτωβρίου του 2018.

 

ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:  Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο χώρο του κέντρου στην Λάρισα.

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Στους Εκπαιδευόμενους από περιοχές εκτός Θεσσαλίας, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω του συστήματος Τηλε-Εκπαίδευσης (e-Learning) και με τη διεξαγωγή δύο διήμερων διά ζώσης εκπαιδευτικών εργαστηρίων ανά έτος σε πόλεις που θα οριστούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικές εισηγήσεις, αναλύσεις της μεθοδολογίας και πρακτικές εφαρμογές των τεχνικών της Συμβουλευτικής, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις ρόλων, βιβλιογραφία, ατομικές και ομαδικές εργασίες.

Η εκπαίδευση στην Συστημική Θεωρία προσεγγίζεται μέσα από εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια και ομάδες μελέτης, εμβάθυνσης καθώς και ατομικές και ομαδικές εργασίες.

Η συστημική πρακτική προσεγγίζεται μέσω βιωματικών εργαστηρίων κατανόησης της κλινικής πράξης (προσομοιώσεις κλινικών περιστατικών, κ.α.). Από το 3ο έτος οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργά σε ψυχοθεραπευτικές και συμβουλευτικές συνεδρίες στους χώρους του κέντρου, είτε σε συνεργαζόμενους οργανισμούς και φορείς (3η καρέκλα). Η εποπτευόμενη κλινική άσκηση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί επίσης με εθελοντική εργασία σε φορέα ψυχικής υγείας ή με ατομική/ ομαδική εποπτεία και ανάληψη περιστατικών με ατομική εποπτεία.

Η προσωπική Θεραπεία αποτελεί απαραίτητο μέρος της παρούσας εκπαίδευσης.  Στο πρόγραμμα του κέντρου οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε ομάδα ψυχοθεραπείας, με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, όπως και την ανάπτυξη των επαγγελματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Η  εποπτεία αποτελεί επίσης μέρος της εκπαίδευσης και λαμβάνει χώρα από το 2ο έτος  με διαδικασίες ομαδικής, αλλά και ατομικής εποπτείας.

Η θεωρητική κατάρτιση γίνεται κατά τη διάρκεια των Ομάδων Εργασίας. Η κατάρτιση αυτή επιτυγχάνεται: ι) Μέσω εισηγήσεων των εκπαιδευτών, βιωματικών δραστηριοτήτων (π.χ. παίξιμο ρόλων, συζήτηση σε μικρές ομάδες, εικαστικές δραστηριότητες, παρουσιάσεις περιπτώσεων κ.λπ). ιι) Μέσω παρουσιάσεων των εκπαιδευόμενων. ιιι) Μέσω παρακολούθησης ημερίδων/ομιλιών/σεμιναρίων για τους ειδικευόμενους συμβούλους/ θεραπευτές, που διοργανώνονται από ή σε συνεργασία με το Κέντρο και οι οποίες κρίνονται από τους εκπαιδευτές ως σχετικές με το αντικείμενο (π.χ. καλύπτουν θέματα των εξειδικευμένων ενοτήτων – βλ. θεματολογία).

Η θεματολογία που καλύπτεται στη διάρκεια των δύο ετών είναι η εξής:

Γενικά για τη συμβουλευτική

1. Συμβουλευτική με άτομα, οικογένειες και ομάδες.

2. Σχολές συμβουλευτικής (συνοπτικά) και χρήσιμες τεχνικές

3. Προσωπική ανάπτυξη του συμβούλου. Αντιμετώπιση – αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης. Οριοθέτηση και προστασία του ρόλου. Αξιοποίηση της έρευνας.

4. Θέματα δεοντολογίας.

 

Ειδικά για τη συστημική συμβουλευτική

5. Βασικές έννοιες και αρχές της συστημικής θεωρίας.

6. Συνοπτική παρουσίαση των σχολών της συστημικής συμβουλευτικής.

7. Χρήσιμες τεχνικές συστημικής/οικογενειακής προσέγγισης

8. Εξειδικευμένες ενότητες. Στις ενότητες αυτές, εξετάζονται ειδικές εφαρμογές της συστημικής προσέγγισης με ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών προσαρμογής σε διάφορα πεδία.

9. Στο τρίτο έτος της εκπαίδευσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση με στοιχεία ψυχοπαθολογίας ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αντίστοιχα συμπτώματα και να είναι προετοιμασμένοι για τις κατάλληλες συνεργασίες ή παραπομπές σε αρμόδιους επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

ΠΡΩΤΟ ΕΤΟΣ

Εισαγωγή στην Συμβουλευτική

Τι είναι η συμβουλευτική διαδικασία, ποια είναι τα στάδια της συμβουλευτικής, ποιες τεχνικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη συμβουλευτική, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες ενός συμβούλου, ποια είναι τα γνωρίσματα και το πλαίσιο της συμβουλευτικής σχέσης. Ανάλυση των θεμάτων Δεοντολογίας, αναφορικά με την κατανόηση του πλαισίου αναφοράς του συμβούλου (ρόλοι, αρχές, κανόνες, σεβασμός στη διαφορετικότητα). Δεξιότητες επικοινωνίας στην συμβουλευτική διαδικασία. Αντιμετώπιση και αποφυγή της επαγγελματικής εξουθένωσης. Συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

Σχολές συμβουλευτικής

Προσωποκεντρική, Ψυχοδυναμική, Υπαρξιακή, Gestalt, Γνωσιακή- Συμπεριφορική, Αντλεριανή, Συνθετική προσέγγιση

Ψυχοδυναμική Συμβουλευτική: Η ψυχοδυναμική (ατομική και ομαδική) προσέγγιση στην εφαρμογή της Συμβουλευτικής υποστήριξης.

Εισαγωγή στην συστημική θεωρία και προσέγγιση

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους γίνεται η επεξεργασία των βασικών συστημικών εννοιών με εισηγήσεις και βιωματικές δραστηριότητες. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Βασικές έννοιες και εξέλιξη της συστημικής σκέψης. Από το νεωτερισμό στον μετανεωτερισμό. Μεταμοντέρνες θεωρίες στο χώρο της επιστήμης και η συνάντησή τους με τη συστημική θεωρία. Σχολές συστημικής οικογενειακής θεραπείας. Οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων. Θεωρία του Χάους. Η φιλοσοφία του Κονστρουκτιβισμού. Η συμβολή του Gregory Bateson στη συστημική ψυχολογία. Η Δομική, η Στρατηγική και η Αφηγηματική προσέγγιση. Η συστημική θεωρία του Μιλάνου. Η έννοια του Παρατηρητή. Θεμελιώδεις Αρχές και βασικές θεραπευτικές στάσεις. Αρχές Επικοινωνίας. Η έννοια του Πλαισίου. Η χρήση του Γενεογράμματος στη συστημική θεραπεία. Βραχεία εστιασμένη στη λύση θεραπεία. ‘Ερευνα και ψυχοθεραπεία.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ

Το δεύτερο έτος εστιάζει στις δεξιότητες, στάσεις, τεχνικές, που συνθέτουν το επαγγελματικό προφίλ του θεραπευτή, καθώς και στον ίδιο του τον Εαυτό. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Θεραπευτική στάση και μορφές παρέμβασης. Συστημική διάγνωση, συνέντευξη και τεχνικές παρέμβασης. Ατομική και Ομαδική εποπτεία. Συνθεραπεία. Η κατανόηση της θεραπευτικής διαδικασίας. Θεραπευτικό συμβόλαιο και πλάνο θεραπείας. Επιμέρους τομείς της συμβουλευτικής (συμβουλευτική για παιδιά, εφήβους & γονείς, συμβουλευτική στην εκπαίδευση, συμβουλευτική ζεύγους, ψυχοσωματικές διαταραχές, συμβουλευτική εργασίας, κλπ). Συγγραφή επιστημονικών εργασιών.

ΤΡΙΤΟ ΕΤΟΣ

Στο τρίτο έτος δίνεται έμφαση στην πρακτική εφαρμογή της συστημικής ψυχοθεραπείας στην πράξη. Δίνεται έμφαση στην εφαρμογή ανά κλινική εικόνα και σε συγκεκριμένες τυπολογίες συμπτωμάτων. Ενδεικτικά περιεχόμενα: Η θεραπευτική διαδικασία. Συστημική Διάγνωση. Ανάλυση και παρέμβαση στην “ψυχική ασθένεια”: Ψυχοσωματικά. Ιδεοψυχαναγκασμοί και Ψυχαναγκασμοί. Ψύχωση. Εξαρτήσεις. Φοβίες, Κατάθλιψη. Μεταιχμιακή Προβληματική. Τραύμα – Μετατραυματικό στρες. Διαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής – Βουλιμία, Ανορεξία, κ.α. Επιπλέον γίνεται εμβάθυνση στο θεραπευτικό συμβόλαιο και πλαίσιο θεραπευτικής παρέμβασης, σε όλες τις προεκτάσεις τους, θεσμικές, κοινωνικές, νομικές, οικονομικές, κ.α. Διπλωματική εργασία.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1. Σπουδές σε κάποιο ψυχοκοινωνικό επάγγελμα.

2. Υποβολή αίτησης και αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος.

3. Προσωπική Συνέντευξη.

4. Να είναι τουλάχιστον 23 ετών

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α. Κατόχοι πτυχίου ανθρωπιστικών επιστημονικών κλάδων:

• Παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους συνολικής διάρκειας 400 ωρών

• Συμμετοχή στις 150 ώρες ομάδων προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας

• Συμμετοχή στις 50 ώρες ομάδων εποπτείας

• Ετήσια γραπτή εξέταση

• Μία (1) ομαδική εργασία κατά το πρώτο έτος σπουδών

• Δύο (2) γραπτές εργασίες ανάλυσης περιστατικού (3.000 λέξεων η κάθε μια), κατά το δεύτερο έτος σπουδών

• Μία (1) διπλωματική εργασία 3.000 λέξεων στο τέλος του προγράμματος

• 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας

Β. Κατόχοι πτυχίου σε μη ανθρωπιστικό επιστημονικό κλάδο:

• Παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους συνολικής διάρκειας 550 ωρών

• Συμμετοχή στις 150 ώρες ομάδων προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας

• Συμμετοχή στις 50 ώρες ομάδων εποπτείας

• Ετήσια γραπτή εξέταση

• Μία (1) ομαδική εργασία κατά το πρώτο έτος σπουδών

• Δύο (2) γραπτές εργασίες ανάλυσης περιστατικού (3.000 λέξεων η κάθε μια), κατά το δεύτερο έτος σπουδών

• Μία (1) διπλωματική εργασία 3.000 λέξεων στο τέλος του προγράμματος

• 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας

Γ. Κατόχοι απολυτηρίου Λυκείου:

• Παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους συνολικής διάρκειας 700 ωρών

• Συμμετοχή στις 150 ώρες ομάδων προσωπικής ανάπτυξης και θεραπείας

• Συμμετοχή στις 50 ώρες ομάδων εποπτείας

• Ετήσια γραπτή εξέταση

• Μία (1) ομαδική εργασία κατά το πρώτο έτος σπουδών

• Δύο (2) γραπτές εργασίες ανάλυσης περιστατικού (3.000 λέξεων η κάθε μια), κατά το δεύτερο έτος σπουδών

• Μία (1) διπλωματική εργασία 3.000 λέξεων στο τέλος του προγράμματος

• 160 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Dr Γιώργος Γιαννούσης, Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής, Εκπαιδευτής ενηλίκων

ΒΑΣΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ:

Μαρία Αγγέλου, Ψυχοθεραπεύτρια, οικογενειακή θεραπεύτρια, αντιπρόεδρος στην Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας.

Γιώργος Γιαννούσης, Ψυχοθεραπευτής, Οικογενειακός θεραπευτής, Εκπαιδευτής ενηλίκων.

 

Διαδικασία και κόστος Συμμετοχής

Η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά (2410533737 & 6973179326), είτε στην γραμματεία του ΝΗΜΑτος και επιβεβαιώνεται με την πληρωμή της προκαταβολής (200 ευρώ). Τα υπόλοιπα χρήματα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις (Οκτώβριος, Ιανουάριος, Μάρτιος).
Κόστος συμμετοχής 1700 ευρώ / έτος σπουδών (στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και οι ώρες προσωπικής θεραπείας).

– Στις ομαδικές εγγραφές (3 άτομα και πάνω) ισχύει έκπτωση 10%/εκπαιδευόμενο

– Για εγγραφές έως 10 Αυγούστου ισχύει έκπτωση 5% για το πρώτο έτος σπουδών

– Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

 

Φόρμα εγγραφής

https://docs.google.com/forms/d/1Rk3FMIAPOe5BA55K5KSZaEHDoleykFNd8KSZLK7xHxU/edit